R E G U L A M I N
Niniejszy Regulamin ma na celu zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Klientów w związku z czym prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego postanowieniami i ich przestrzeganie.
Przypominamy, że obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu wynika wprost z OWU stanowiących załącznik do umowy najmu zawieranej przez Klientów.

• Doba apartamentowa trwa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.
• Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Klient powinien zgłosić najpóźniej do godz.9.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu pod numerem telefonu: +48 600 25 88 25. Życzenia będą realizowane w miarę możliwości.
• Wszelkie życzenia związane z dodatkowymi usługami, w tym: sprzątanie, wymiana ręczników, zmiana pościeli prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu.
• Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w nim i na terenie Obiektu od godz.7.00 do godz.22.00.
• Klient nie może udostępniać w jakikolwiek sposób apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
• Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian – dotyczy to również zmian w aranżacji.
• Na terenie Obiektu obowiązuje zachowanie ciszy od godz.22.00 do godz.7.00.
• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i wszelkiego rodzaju urządzeń gazowych nie stanowiących jego wyposażenia. Obowiązuje również całkowity ZAKAZ PALENIA.
• Klienci ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia na terenie Obiektu, w tym w szczególności przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub z winy osób towarzyszących lub odwiedzających.
• Obsługa Obiektu może odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu (jako Klient lub osoba towarzysząca bądź odwiedzająca) rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkody w mieniu lub wykazując agresję wobec innych użytkowników Obiektu, bądź personelu.
• Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Klienta i/lub osoby towarzyszące bądź odwiedzające w apartamencie, będą odsyłane na adres przez niego wskazany. W przypadku braku takiej dyspozycji przechowywane będą do 3 miesięcy licząc od dnia wyjazdu.
• Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Obiekcie oraz za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta i/lub osoby towarzyszącej bądź odwiedzającej.
• Ze względów bezpieczeństwa nie wolno na terenie Obiektu pozostawiać dzieci do lat 13 bez opieki. W razie wypadku lub zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności, odpowiedzialność za dziecko ponosi osoba, z którą dziecko przyjechało.
• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do apartamentów jakichkolwiek sprzętów sportowych, w tym także nart. Pomieszczenie do ich przechowywania znajduje się na poziomie garażu Obiektu. Chęć skorzystania z tego pomieszczenia prosimy zgłaszać podczas załatwiania formalności związanych z zakwaterowaniem.
• Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
• Ewentualne usterki prosimy niezwłocznie zgłaszać pod nr telefonu: pomoc techniczna +48 510 334 132 lub +48 600 25 88 25. W przypadku stwierdzenia, że dana usterka powstała z winy Klienta i/lub osoby towarzyszącej bądź odwiedzającej, Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z jej usunięciem. Klient bezpośrednio po przyjeździe zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny apartamentu i zgłosić Wynajmującemu wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie pod rygorem uznania, że ewentualne usterki powstały w czasie pobytu Klienta.
• Skargi, reklamacje, uwagi oraz propozycje dotyczące poprawy warunków można zgłaszać do Dyrekcji JUST sp. z o.o. Apartamenty Convallis, pod numerem tel. +48 600 922 039.